wrapper

Nažalost, još uvek je teško da se pronađe dovoljno informacije o uspešnom odgoju paulovnije. Cilj sledečeg članka je upravo to da popuni ovaj nedostatak. Potrudili smo se da izaberemo neobhodnu informaciju i činjenice i zajedno sa našim vlastitim iskustvom da Vam ih dostavimo u naj pristupačnijoj mogučoj formi.

U slučaju da če se gaiti paulovnija za dobijanje drvenog materijala, potrebno je dobiti visoke prave stvolove u prvoj sezoni odgoja.

Petogodišnja plantaža paulovnije Osmogodišnja plantaža paulovnije

Osnovno šta treba da se zna pre početka:

Tlo. Drvo je nepretenciozno u vezi vrste tla. Dovoljno je da bude propustljivo, da nije glinasto i da se slobodno odvodnjava. Potrebno je da debljina zemljišno pokrivača bude barem 1,5 m. Kameni, čak i veći nisu problem ako ispod drveta nije skalna masa na višljem nivou. To bi zaustavilo razvoj drveta.

Paulovnija ne podnosi kiselu sredinu; Ph zemlje treba biti preko 5,5

Вода.Paulovnija ne podnosi visoke podzemne vode. One nesmeju biti višlje od 1,5 m. Obezbedite polivanje mladom posadu.

Nadmorska visina. Paulovnija dobro uspeva do oko 800-900 m. nadmorske visine. Mraz na većim visinama nije problem za tomentosu i za neke hladnootporne hibride. Treba se imati u vidu da što je posad na večoj visini, toliko je vegetacioni period paulovnije kraći, to jest manji je prirast. Sadili smo paulovniju i na 1200 m. ali konkretno ona raste sporije. Specijalnu paćnju obratite i na činjenicu da tamo gde ima zimzelenog drveća tlo je obično kiselo.

Vetar. Tokom prvih 2-3 godinna razvoja, burni vetar može naneti paulovniji ozbiljne štete. To može dovesti kako do lomljenja i naklanjanja stabla tako i do kodanja listova. Štete koje drvo prevazilazi ali usporava svoj razvoj. Paulovnija raste daleko brže u mestima zaštičenim od vetrova.
SAVET: Ne polivajte kad je vetrovito!!! Vlaga u korenima oslobađa korene i tako se stabla lakše naklanjaju!!!

1. Priprema terena.

Nakon što bude izabran odgovarajući teren, dobro je da se pripremi tako što se izore i diskuje. U slučajevima kada se koristi svrdlo prečnika 60 cm. i dubine 60-100 cm. je dopustljivo da se njiva ne ore.

Teren pripremljen za sadnju plantaže paulovnije Iskopavanje rupe za stabljike paulovnije

2. Šeme sadnje

Kada se planira sadnja, mora se uzeti u obzir veličina radne opreme (traktori, kosačice, cisterne). Od namene sadnje zavisi i šema sadnje stabljika. Kada gaite paulovniju u cilju dobijanja drvenog materijala a teren nije veliki a želite da maksimalno natovarite u cilju visoke dobiti, zgodna šema 3x3 ili 4x3 m. to je 105 ili 82 drveta po dekaru. Ali kod ove šeme u četvrtoj godini obavezno mora da se odrežu šahovno svaka druga zato što rasteči počinju da si smetaju. Nakon još četiri godine u Vašoj šumi polovina drvetća če biti osmogodišnji a polovina četvorogodišnji (one koje ste odrezali u četvrtoj godini su se regenerisali). Režete osmogodišnje i tako dalje. Na ovaj način počinjete da rekoltirate svake četvrte godine osmogodišnje drveće. Nedostatak kod ove šeme je da kada se reže svako drugo drvo mora se paziti da se ono do njega ne polomi što otežava rad prikupljanja.

Markiranje sprejom Markiranje krečnim rastvorom

Drugie popularne šeme su 4x4 m. – 63 drv./dekar; 5х4 м. - 50 drv./dekar ili 5х5 м. - 40 drv./dekar. Kod svih ovih varijanata prikupljanje drveča sledi da se vrši između osme i deseta godine odsicanjem do nivoa tla.

šuma paulovnije nakon odsicanja novoproklijala paulovnija 3 meseca nakon odsicanja

 novoproklijala paulovnija 3 meseca nakon odsicanja petogodišnja paulovnija ponikla nakon odrezanja njene trogodišnje pdhodne

Kada se gai za biomasu po šemi 2х0,5 м. ili 1х1 м. Na jedno dekaru se sadrži 1000 komada.

3. Sadnja

Vreme za sadnju stabljika obuhvata period od novembra do aprila. Rasad paulovnije se sadi od kraja aprila do početka avgusta.

Sledi markiranje i iskopavanje rupa za šta se koristi svrdlo prečnika 60 cm. dubina može da dostigne i 1 m. To što se rupe kopaju na ovakvoj dubini uopšte ne označava da se stabljike stavljaju na dno. Izvađene zemlja se meša sa mineralnim ili oborskim đubrivom i deo toga se vrača nazad u rupu do nivoa 30-40 см. i tek onda se stavlja stabljika. Na ovaj način se ispod stabljike formira leglo meke i bogate hranljivim sastavom zemlja, što obezbeđuje brzo razrastanje mladih korena.

Gotova za sadnju stabljika paulovnije Sadnja stabljike paulovnije

4. Polivanje

Voda igra važnu ulogu kod nege stabala tokom prve i druge godine. Posle toga se koreni sistem silno razvija i dostiže vodonosne slojeve zbog čega odpada potreba polivanja. Naj lakši način za polivanje stabal je sistemom kap po kap. Ako nemate tu mogučnost polivajte vodom. Jednom drvetu je potrebno oko 20 – 30 l. vode unešenim sa jednim do dva polivanja nedeljno. Ako koristite Terawet, neobhodnost polivanja se smanjuje na pola.